ADUH Influencing

Samenwerkingsovereenkomst & Privacy Statement

 1. ADUH gevestigd te Den Haag
 2. Het Kvk-nummer van ADUH: 81434936
 3. Definities:
  a. Opdrachtgever is ADUH
  b. Influencer kan zowel een natuurlijk persoon zijn als een entiteit die handelt in
  uitoefening van het beroep of bedrijf. Influencer voert hetgeen uit dat
  overeengekomen is tussen influencer en ADUH.
  c. Promotie deal is een afspraak tussen ADUH en influencer om bepaalde items te
  promoten. Promotie deals kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand
  komen, in beide gevallen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
  d. Kwaliteitskader, in deze voorwaarden zijn een set algemeen geldende eisen
  opgenomen waaraan het materiaal op zijn minst dient te voldoen.
  e. Samenwerking, het samenwerken van ADUH en influencer met als doel het
  promotie
 1. De algemene voorwaarden voor ADUH onderdeel influencing zijn van toepassing op
  a. Overeenkomsten (mondeling of op schrift)
  b. Promotiedeals
  c. Reclames
  d. Verrichte handelingen en rechtshandelingen in naam van de influencer
  e. Aanbiedingen
  f. Overige handelingen in naam van ADUH
 2. Influencer heeft voorafgaande aan het sluiten van de promotie deal deze
  voorwaarden in kunnen zien en is hiermee akkoord.
 3. ADUH wijst in beginsel de algemene voorwaarden van influencer af. Echter partijen
  kunnen onderling anders bepalen, dit dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te
  worden.
 4. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal ADUH de bepaling zoveel mogelijk in het
  licht van deze algemene voorwaarden uit proberen te leggen.
 5. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de
  algemene voorwaarden voor het overige niet aan.
 1. Alle promotie deals die mondeling, schriftelijk, telefonisch of via elektronische middelen
  zijn gecommuniceerd zijn in beginsel 14 dagen geldig.
 2. Indien aan de promotie deal aanvullende eisen worden gesteld door ADUH dan zal
  ADUH voorzien van een mondelinge of schriftelijke briefing
 3. Wanneer influencers eenzijdig het aanbod wijzigt dan is in beginsel het aanbod niet
  meer geldig.
 4. Promotie deals gelden niet automatisch voor een toekomstige samenwerkingen.
 5. Eventuele samenwerkingen in het verleden geven in beginsel geen recht op kortingen
  in de toekomst. Indien partijen hier van af willen wijken dient dit schriftelijk vastgelegd
  te worden.
 1. De promotie deal ontstaat door middel van een aanbod door ADUH en aanvaarding
  van het desbetreffende aanbod door influencer.
 2. Het aanbod wordt in beginsel schriftelijk gedaan.
 3. Na acceptatie van de promotie deal zal ADUH overgaan tot uitvoering inhoudende
  de levering van het desbetreffende product.
 4. Indien het gewenste product niet naar wens is zijn de kosten van terugzending voor
  rekening van de influencer.
 5. Indien partijen overeenkomen dat de influencer een kortingscode krijgt voor zijn/haar
  volgers dan zal dit te allen tijde schriftelijk vastgesteld worden. Tevens is ADUH
  bevoegd om te allen tijde de desbetreffende kortingscode op non-actief te plaatsen.
 1. Indien influencer gebruik wenst te maken dan gaat hij/zij akkoord met volgende
  verplichtingen.
 2. In beginsel dient influencer ADUH te voorzien van drie originele, verschillende foto’s.
 3. Influencer zal de desbetreffende foto’s (drie in totaal) plaatsen op het
  overeengekomen medium. De foto’s dienen een korte beschrijving van het product
  te bevatten en zowel een tekstuele tag als foto-tag.
 4. Van influencer wordt verwacht dat hij/zij ADUH voorziet van een hardcopy.
 5. Influencer geeft zonder enig voorbehoud ADUH het recht tot het gebruik van de
  verstrekte foto’s voor commerciële of promotionele doeleinden.
 6. ADUH stelt volgende standaard kwaliteitseisen:
  a. Setting: foto en/of videomateriaal dient niet opgenomen te zijn in selfiemodus.
  b. Kwaliteit: minimaal 4000 x 3000 pixels
  c. Verhouding: 4:3
  d. Minimaal twee verschillende omgevingen.
  e. Het product moet tevens centraal op de foto staan en dient het optische als
  promotionele focuspunt te zijn.
  f. De kleding dient verzorgd te zijn, inhoudende dat deze schoon en evt.
  gestreken is.
 7. Influencer is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van deze deal in haar eigen
  administratie.
 8. Influencer dient drie weken na verzending van de goederen door ADUH te voorzien in
  de posting van de gevraagde materialen. Tevens dient influencer ook in dit
  tijdsbestek de hardcopy te verzenden naar ADUH.
 9. Het is op generlei wijze toegestaan om de verstrekte promotie goederen in een
  negatief verband te brengen met actualiteiten, politieke voorkeuren of
  geloofsovertuigingen.
 1. Wanneer influencer wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk
  in overleg en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.
 2. Bij vroegtijdige beëindiging dient influencer de verstrekte producten in originele staat
  terug te zenden naar ADUH.
 3. Indien het product niet meer verkeert in originele staat dient influencer de nieuwprijs
  te voldoen aan ADUH.
 1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een
  termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de promotie deal te
  3
  ontbinden. Indien door influencer niks gepresteerd is dan zal hij/zij het verstrekte
  product in originele staat terug dienen te zenden.
 2. In alle andere gevallen dienen ADUH en influencer in overleg te treden en
  gezamenlijk een passende oplossing te realiseren.
 3. Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd, zullen de influencers die
  belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing
  tussen partijen worden gevonden.
 4. Ter aanvulling op artikel 6 kan ADUH de overeenkomst met influencer zonder
  ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk
  beëindigen. De gevallen waarbij ADUH gebruik kan maken van deze bevoegdheid
  zijn:
  A. Wanneer aan die influencer (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
  B. Wanneer vermoed wordt dat influencer niet zal voldoen aan verplichting.
  C. Wanneer faillissement voor/door influencer is aangevraagd.
  D. Wanneer influencer personen die werkzaam zijn bij ADUH op enerlei wijze
  onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie,
  discriminatie etc.
  E. Wanneer influencer inbreuk maakt op rechten van een derde.
  F. Wanneer influencer niet reageert op enerlei vorm van correspondentie
  gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
  G. Wanneer influencer op een niet redelijke wijze het advies tot zich neemt.
 1. Nakoming door influencer dient in beginsel te geschieden binnen drie weken na
  verzending door ADUH. Indien partijen hiervan af willen wijken dan dienen zij dit te
  allen tijde schriftelijk overeen te komen.
 2. De in lid 1 genoemde termijn is een fatale termijn.
 3. Indien de influencer na de genoemde periode geen uitvoering heeft gegeven aan
  hetgeen dat aan haar/hem is opgedragen verbeurt ADUH per dag een boete van
  €40.- met een maximum van €2000.-. Tevens behoudt ADUH zich het recht voor om
  aanvullende schadevergoeding te eisen.
 1. Indien de producten niet op gebruikelijke of overeengekomen wijze ingezet worden is
  dit te allen tijde voor rekening en risico van influencer.
 2. Indien influencer door de promotie van het item ADUH in een slecht daglicht
  presenteert dan zal influencer hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel
dient influencer dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door
simpelweg contact op te nemen met ADUH.

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom die in het kader van de dienstverlening tot
  stand zijn gekomen behoren toe aan ADUH Hierbij valt o.a. te denken aan:
  1. Merken
  2. Teksten
  3. Handelsnaam
  4. Overig promotiemateriaal
  5. Influencing materiaal dat ter uitvoering van de gesloten overeenkomst tot
  stand gekomen is.
 2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe
  eigendom van ADUH met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd
  waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.

De eigena(a)r(en) van ADUH is/zijn te allen tijde bevoegd om de algemene
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande
overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt
influencer op de hoogte gebracht.

 1. Op alle diensten, producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van
  toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van influencer is bij uitsluiting bevoegd van
  geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Bij ADUH hechten wij veel waarde aan uw privacy, in ons privacy statement laten wij u
zien welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij hiermee omgaan. Zie Privacybeleid

 1. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en een
  bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de
  bepaling of bepalingen in deze overeenkomst.

PRIVACY STATEMENT ADUH – INFLUENCING

Bij ADUH wordt veel waarde aan uw privacy gehecht. Onderstaand privacy statement is van
toepassing op de gegevensverwerking door ADUH. ADUH respecteert uw privacy en spant zich
in zodat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de van kracht zijnde
privacywetgeving worden behandeld.

Gegevens

Op de eerste plaats dient men een onderscheid te maken tussen persoonlijke gegevens en
bijzondere persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die iets over u vertellen en
u kunnen identificeren. Bij persoonsgegevens moet u denken aan: voor- en achternaam,
geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN).
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, geloof, gezondheid en strafrechtelijk
verleden. ADUH verwerkt in beginsel geen bijzondere gegevens.

Influencing bij ADUH

Om u een beeld te geven waarom en welke gegevens ADUH verwerkt heeft ADUH het volgende overzicht voor u samengesteld, let op hetgeen dat in deze tabel staat is niet limitatief.

GegevensVoorbeeldenReden
Verstrekken items voor promotiedoeleinden• NAWADUH verwerkt uw gegevens op
basis van de gesloten overeenkomst.

ADUH voldoet aan de wettelijke
vereisten rondom het vastleggen en
verwerken van persoonsgegevens.
Administratie• Vastleggen en
innen van
verschuldigde
sommen

• Uitvoeren van
verplichte
controles
Deze gegevens dient ADUH te
verwerken o.g.v. de overeenkomst
en wettelijke bepalingen.
Informatievoorziening• Verstrekken van
informatie t.a.v.
producten
Informatie over de diensten van
ADUH geschiedt op verzoek van
betrokkene.

Gebruik van de website

Wanneer u de website bezoekt dan kan u de meeste functies van de website gebruiken
zonder dat uw persoonlijke gegevens direct worden opgeslagen. Echter maakt ADUH wel
gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of
tablet worden opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kan ADUH bepaalde gegevens van
u onthouden, hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Deze
voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan naam, adres, e-mail, etc.. Met deze informatie
wil ADUH uw beleving van de website bevorderen en wil ADUH u voorzien van relevante
informatie over haar diensten.

De website maakt gebruik van wettelijke toegestane cookies:

 • Cookies die de website goed laten werken.
 • Cookies die ervoor zorgen dat de website gebruiksvriendelijk is.

ADUH verstrekt de door de cookies verkregen informatie niet aan derden zonder uw
voorafgaande toestemming. Verder heeft ADUH voor u een compleet overzicht
samengesteld van de cookies die ADUH gebruikt op de website: zie pagina cookiebeleid

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden o.a. verstrekt aan de volgende partijen:

 • Toezichthouders, indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak.
 • Indien een derde partij betrokken wordt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Voorgaand dient dit eerst besproken te worden.

Derden waaraan gegevens verstrekt worden, verwerken de gegevens overeenkomstig hun eigen privacy statement. ADUH zal voorts dat uw gegevens gedeeld worden uitdrukkelijk vragen om uw toestemming.

Graag hieronder aangeven of je akkoord gaat met de voorwaarden